Trả lời ( 1 )

 1. Điều 2 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 quy định:
  “Công dân có quyền được thông tin về pháp luật”.
  Nội dung của quyền này thể hiện như sau:
  – Công dân có quyền được cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân phổ biến thông tin về pháp luật. Ví dụ: Công dân được tham dự các lớp tập huấn kiến thức pháp luật về các lĩnh vực trong đời sống do cơ quan nhà nước tổ chức, được báo cáo viên trực tiếp truyền đạt thông tin về pháp luật.
  – Công dân được tự do tìm kiếm, thu thập thông tin về pháp luật. Ví dụ: Công dân có thể tra cứu thông tin pháp luật trên mạng Internet; truy cập vào trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước để tìm kiếm văn bản pháp luật; mua sách, báo pháp luật để tự tìm hiểu.

  Văn phòng Công an tỉnh Kon Tum

  Câu trả lời tốt nhất