Thông tư Số: 67/2019/TT-BCA ngày 28/11/2019 của Bộ Công an QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG.

Question

Kính gửi Ban biên tập Công an tỉnh Kon Tum!
Theo Thông tư Số: 67/2019/TT-BCA ngày 28/11/2019 của Bộ Công an QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG.
Tại Điều 5, Điều 6 của Thông tư này có quy định: Điều 5. Nội dung công khai của Công an nhân dân trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; Điều 6. Hình thức công khai của Công an nhân dân.
Đến nay, trên trang thông tin điện tử của Công an tỉnh Kon Tum vẫn chưa thấy đăng công khai những nội dung trên.
Đề nghị  Ban biên tập Công an tỉnh Kon Tum thực hiện đúng theo Thông tư Số: 67/2019/TT-BCA ngày 28/11/2019 của Bộ Công an.
Trân Trọng!

Đã trả lời 0
truongquangvien 6 tháng 1 Trả lời 253 lượt xem

Trả lời ( 1 )

  1. Cộng tác viên Trang Thông tin điện tử Công an tỉnh Kon Tum đã có bài viết Nội dung, hình thức công khai dân chủ trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại địa chỉ

    https://congankontum.gov.vn/huong-dan-pl/noi-dung-hinh-thuc-cong-khai-trong-cong-tac-dam-bao-trat-tu-an-toan-giao-thong.html . Trân trọng!

    Câu trả lời tốt nhất

Leave an answer

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .